قیمت ها

بسته های اعتبار زمانی پذیرنده های بانک تست در پنل کاربری شما به شرح زیر است.

چنانچه زمان بندی مد نظر شما در جدول نیست می توانید با ما تماس بگیرید

بسته ۳۶۵ روزه
۴۰۰۰۰۰ تومان

بسته ۳۰ روزه
۴۰۰۰۰ تومان

بسته ۱۰ روزه
۳۰۰۰۰ تومان

بسته ۳ روزه
۲۰۰۰۰ تومان