درگاه تست پرداخت الکترونیک سداد بانک ملی

اگر شما قصد دریافت درگاه پرداخت برای کسب و کار خود را دارید نمی‌توانید این درخواست را نزد شعبه های بانک ملی مطرح کنید. معمولا بانک ها برای ارائه خدمات درگاه پرداخت و .. از طریق شرکت هایی به نام PSP، وارد کار می‌شوند و متقاضیان می‌توانند درخواست خود را به این شرکت ها اعلام و درگاه پرداخت خود را دریافت نمایند.

شرکت پرداخت الکترونیک سداد، متولی ارائه محصولات خدمات پرداخت الکترونیکی بانک ملی از جمله درگاه پرداخت (IPG)،  کارتخوان (POS)، اپلیکیشن پرداخت (ایوا و پالس)، درگاه پرداخت درون برنامه ای (In app payment) و کد دستوری (#۷۳۷*) بانک ملی است.

با توجه به مطالب نوشته در وب سایت رسمی سداد، این درگاه با طراحی ساده، زمینه فرآیند پرداخت را به راحتی و به سرعت، متناسب با فضایی جذاب برای کاربران میسر ساخته است. در طراحی این درگاه سعی شده اجزای صفحه با جانمایی مناسب و منطقی، استفاده از آن را آسان کند.

بعد از دریافت اینماد و کد مالیاتی و … اطلاعات زیر از طریق درگاه پرداخت سداد در اختیار شما قرار خواهد گرفت:

MerchantID: 12345
TerminalID: GBHDTY98
key: MzVlOTU1NmVhYWM1MDrhOWFlYTVjMDJi
https://sadad.shaparak.ir/VPG/api/v0/Request/PaymentRequest
https://sadad.shaparak.ir/VPG/api/v0/Advice/Verify
https://sadad.shaparak.ir/VPG/Purchase

بعد از ایجاد درگاه تستی سداد بانک ملی در بانک تست اطلاعات درگاه شبیه سازی شده دقیقا مطابق درگاه اصلی در اختیار شما قرار میگیرد. مثلا:

MerchantID: 46645
TerminalID: GBHDTY98
key: MzVlOTU1NmVhYWM1MDrhOWFlYTVjMDJi
https://sandbox.banktest.ir/melli/sadad.shaparak.ir/VPG/api/v0/Request/PaymentRequest
https://sandbox.banktest.ir/melli/sadad.shaparak.ir/VPG/api/v0/Advice/Verify
https://sandbox.banktest.ir/melli/sadad.shaparak.ir/VPG/Purchase
اطلاعات درگاه تست سداد بانک ملی

نهایتا شما میتوانید از اطلاعات و URL های درگاه تستی در محیط Development و Test خود استفاده کنید استفاده کنید و بعد از اینکه مطمئن شدید کدشما عملکرد درستی دارد میتوانید اطلاعات از اطلاعات و URL های درگاه اصلی در Production استفاده کنید.